Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.
Polityka Prywatności
Home / Polityka Prywatności

I. Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności:

1. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

3. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

4. Użytkownik – podmiot korzystający z usług serwisu www.itkgraf.pl, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Użytkownikiem jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.

5. Administrator – rodzaj użytkownika mający pełne prawa do publikowania, edycji, kasowania wpisów, stron, komentarzy, tagów, kategorii, wybór skórki, instalacja wtyczek, zmiana ustawień, usunięcia całego serwisu itd.

6. Subskrybent – rodzaj użytkownika (aktualnie tylko ta opcja jest dostępna użytkownikowi). Nie ma żadnych praw administracyjnych. Jest typem subskrypcji. Otrzymuje informacje o nowych wpisach na stronie.

Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszej Polityki Prywatności przy uruchamianiu usługi, przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Polityki Prywatności bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

II. Postanowienia ogólne.

1. Operator Danych Osobowych

Operatorami serwisu internetowego działającego pod domeną www.itkgraf.pl są:

ITK o nr NIP: 8411655652, nr REGON: 361081266

RIMMSKY GRAPH o nr NIP: 9581561985, nr REGON: 361379669

Serwis obsługuje, lub w jej imieniu jest obsługiwanych wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Serwis oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości w tym zakresie.

Wszelkie dane i informacje dot. użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych a także innymi przepisami. Serwis jako administrator oraz właściciel portalu podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.

2. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych

a) dane osobowe

Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Serwis usług. Rozróżniamy dwie kategorie zbieranych danych, dane podstawowe oraz dane rozszerzone. W zakresie danych podstawowych zbieramy i przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika:

 • imię i nazwisko ew. nazwa,
 • adres e-mail,

dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.

Dane rozszerzone (oprócz ww. danych):

 • adresu zamieszkania, dane statystyczne,
 • w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub innych jednostek organizacyjnych – dodatkowo nazwę firmy, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.

b) informacje o komputerze (dane eksploatacyjne) dla celów statystycznych

Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. Nie dotyczy to zbieranych danych podstawowych.

Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerach serwisu www.itkgraf.pl i są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela serwisu i posiadający upoważnienie udzielone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

3. Prawa do danych osobowych

Użytkownik pozostawia dane osobowe w serwisie dobrowolnie. Użytkownik ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy. W naszym serwisie dostępny jest po zalogowaniu panel administracyjny. W celu usunięcia lub aktualizacji danych wystarczy wysłać e-mail na adres kontakt@itkgraf.pl z prośbą o ich usunięcie lub aktualizację podając imię i adres email. Po zalogowaniu się do panelu i kliknięciu w przycisk „Wypisz się” użytkownik może samodzielnie usunąć swoje dane z naszej bazy.

Aby usunąć dane wykorzystywane w usłudze Newsletter wystarczy wykorzystać link wypisujący z subskrypcji newslettera lub logując się do panelu i klikając w przycisk „Wypisz się”.

4. Do czego używane są zebrane informacje?

Serwis wykorzystuje zebrane informacje do prowadzenia swoich witryn oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, do obsługi próśb o pomoc techniczną, do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług serwisu www.itkgraf.pl, produktów i usług od wybranych partnerów, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo.

Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis wiadomości wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Udostępnianie danych

Dane osobowe zgromadzone przez serwis www.itkgraf.pl mogą być udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

6. Zgoda na przetwarzanie danych

Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez serwis www.itkgraf.pl wskazanych w Rozdziale 2 pkt 2 Polityki Prywatności, na potrzeby działań serwisu www.itkgraf.pl określonych w Rozdziale 2 pkt 4.

Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług przez serwis www.itkgraf.pl

7. Pliki cookie

W niektórych witrynach internetowych Serwis można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis www.itkgraf.pl jest serwisem zamieszczającym informacje dla każdego. Porady zawarte w serwisie nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co jest zawarte w serwisie. Artykuły i poradniki powinny być szczegółowo analizowane, porównane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Serwis www.itkgraf.pl nie bierze odpowiedzialności za powstanie szkody w wyniku wadliwego działania sprzętu i/lub oprogramowania u Użytkowników korzystających z serwisu www.itkgraf.pl i materiałów udostępnianych w serwisie www.itkgraf.pl

Serwis www.itkgraf.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając jakiekolwiek pieniądze. Przykładamy dużą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Na naszej stronie internetowej są zamieszczone odnośniki – linki do innych stron. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie serwisu www.itkgraf.pl

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Serwis www.itkgraf.pl świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Użytkownika.

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych serwisu www.itkgraf.pl następujących treści:

 • Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych serwisu www.itkgraf.pl lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Serwis www.itkgraf.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.

5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, serwis www.itkgraf.pl ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

6. Serwis www.itkgraf.pl zapewnia Użytkownikom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Użytkowników tylko w obrębie systemu teleinformatycznego serwisu www.itkgraf.pl i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.

7. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez serwis www.itkgraf.pl tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Użytkownikom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego serwisu www.itkgraf.pl

8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez serwis www.itkgraf.pl oraz do informacji, których wymóg dostarczania Użytkownikom wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, serwis www.itkgraf.pl będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.

2. Usługa Newsletter

Serwis www.itkgraf.pl świadczy usługi drogą elektroniczną. Jest to usługa „Newsletter” czyli dostarczanie wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami związanymi z tematyką serwisu www.itkgraf.pl

Serwis www.itkgraf.pl w ramach usługi Newsletter zastrzega sobie prawo do wysyłania zapowiedzianych, jak i niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada wynikające z usługi „Newsletter” i które zgodziły się z polityką prywatności.

Pod pojęciem wiadomości zapowiedziane i niezapowiedziane serwis www.itkgraf.pl rozumie:

 • informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu i elektronicznych czasopism należących do serwisu www.itkgraf.pl
 • niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, podziękowania itp.)
 • informacje o nowościach w serwisie www.itkgraf.pl np. nowe wpisy, artykuły
 • informacje komercyjne o nowych kursach, szkoleniach, raportach serwisu www.itkgraf.pl
 • informacje komercyjne zaprzyjaźnionych serwisów (bardzo rzadko)
 • odnoszące się bezpośrednio do kursu (np. raporty, dodatkowe materiały i promocje)
 • informacje o promocjach serwisu www.itkgraf.pl

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są bardzo rzadko.

IV. Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

Regulamin jest specyficznym dokumentem określającym pewne prawa i obowiązki Użytkowników serwisu którego dotyczą.

Jak to wygląda tutaj?:

 • komentarze są dla wszystkich a więc żyj i pozwól żyć innym
 • komentuj tak aby nie obrażać innych (my tego nie robimy)
 • nie używaj wulgaryzmów ani nie maskuj ich w ****
 • treści rasistowskie, o podłożu erotycznym czy religijnym są niedozwolone
 • brak kultury, złośliwość, obrażanie autorów lub innych użytkowników serwisu też jest niedozwolone
 • to nie jest miejsce na kłótnie (takie miejsca w sieci na pewno sobie znajdziesz)
 • chcesz umieścić linka do swojej strony w komentarzu? – możemy się na to zgodzić ale najpierw prosimy o wiadomość na priv z pokazaniem jaką stronę chcesz linkować i dlaczego? – zawsze można się porozumieć – w innym przypadku prosimy nie umieszczać linków reklamujących własne serwisy !!
 • oświadczamy, że kopiowanie, powielanie, cytowanie wpisów i komentarzy bez uzyskania naszej zgody i podania linku do naszego serwisu jako do źródła informacji traktujemy jako kradzież
 • oświadczamy również, że kopiowanie, powielanie, cytowanie udostępnianych darmowych i płatnych materiałów (tj. raportów, wpisów, kursów, szkoleń w każdej formie) bez uzyskania naszej zgody i podania linku do naszego serwisu jako do źródła informacji także traktujemy jako kradzież
 • inaczej traktowane jest zalinkowanie danego wpisu w innym miejscu w sieci, będzie nam miło i będziemy wdzięczni
 • chcesz wyrazić swoją opinię? proszę bardzo ale patrz powyższe !!

§2. Postanowienia końcowe

Nie zamierzamy nikomu zawadzać, a chcemy żeby użytkownicy czuli się tutaj swobodnie. Jeśli zadbamy o to wspólnie wówczas serwis ten będzie miał sens. Dlatego uprzejmie prosimy o uszanowanie panujących reguł komentowania w serwisie jak i fanpage.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Użytkowników serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronach Serwisu www.itkgraf.pl


Chcą Państwo skorzystać z naszych usług? Zapraszamy do kontaktu
Zapisz się do newslettera


Rejestracja w serwisie oznacza akceptację
Polityki Prywatności.
Znajdź nas na facebook'u
      
ITK Graf 2016 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone